11 Strojů ihned k dodání!

Menu

Ochrana osobních údajů

Jak zpracováváme osobní údaje.

1. Úvod

1.1 Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich služeb.

1.2 Tato pravidla platí všude tam, kde jsme správci osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich služeb, jinými slovy, kde určujeme účel a význam zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Při první návštěvě naší webové stránky vás žádáme o souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto pravidel.

1.4 V těchto zásadách „my“, „nám“ a „náš“ označuje ADATE, s.r.o. Pro více informací o nás se podívejte na Sekci 12.

2. Jak používáme osobní data

2.1 V této části 2 jsme stanovili:
(a) obecné kategorie osobních údajů, které zpracováváme;
(b) zdroj a kategorii údajů, v případě dat, které jsme neobdrželi přímo od vás;
(c) účel, na který osobní údaje zpracováváme;
(d) právní základy jejich zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb (údaje o používání). Údaje o používání mohou obsahovat vaši IP adresu, geografickou polohu, webový prohlížeč a jeho verzi, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně jako informace o časování, frekvenci a vzorci používání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány za účelem analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas a naše oprávněné zájmy, t. j. monitorování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

2.3 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím údajů, které použijete při využívání našich služeb. Zveřejněné údaje mohou být zpracovány za účelem jejich zveřejnění a spravování našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.4 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakémkoli dotazníku (údaje z dotazů), pokud se jedná o údaje ohledně zboží a / nebo služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.5 Můžeme zpracovávat informace (kontaktní údaje) obsažené v nebo související s jakoukoli komunikací, kterou nám pošlete kontaktní údaje. Data korespondence mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky generují

metadata související s komunikací prostřednictvím kontaktních formulářů webových stránek. Údaje o korespondenci mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli a / nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo kroky vedoucí k uzavření smlouvy.

2.6 Můžeme zpracovat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto pravidlech, je-li to nezbytné pro vytvoření, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo v správním či mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování jsou naše legitimní zájmy, a to ochrana a prosazování našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva ostatních.

2.7 Kromě specifických účelů, na které můžeme zpracovat vaše osobní údaje stanovené v této části 2, můžeme zpracovat také jakékoli vaše osobní údaje, je-li takovéto zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo pro ochranu svých životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

3. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

3.1 Kromě specifických zveřejnění osobních údajů uvedených v této části 3, můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, je-li takovéto zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které jsme vystaveni, nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také tehdy, pokud je takovéto zveřejnění nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo v správním či mimosoudním řízení.

4. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

4.1 Berete na vědomí, že osobní údaje, které odesíláte na zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být přístupné prostřednictvím internetu na celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takovýchto osobních údajů jinými osobami.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tato část 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností v souvislosti se zachováním a vymazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které z

pracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné pro tento účel nebo tyto účely.

5.3 Osobní údaje budeme uchovávat následovně:
(a) údaje o používání, údaje o zveřejňování, údaje z dotazů, notifikační údaje a údaje z korespondence se uchovávají po dobu maximálně 10 let.

5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 5 si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je takovéto uchování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které jsme vystaveni, nebo na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tato pravidla můžeme z času na čas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Příležitostně byste měli tuto stránku kontrolovat, abyste byli spokojeni s jakýmikoli změnami v těchto pravidlech.

6.3 Na změny těchto pravidel vás můžeme informovat e-mailem.

7. Vaše práva

7.1 V této části 7 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů pro úplné vysvětlení těchto práv.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:
(a) právo na přístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo na vymazání;
(d) právo na omezení zpracování;
(e) právo namietať proti zpracování;
(f) právo na přenos údajů;
(g) právo stěžovat si dozorčímu orgánu; a
(h) právo odvolat souhlas.

7.3 Máte právo potvrdit, zda můžeme zpracovávat vaše osobní údaje a kde k nim přistupujeme spolu s dalšími informacemi. Tyto doplňující informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale další kopie mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem.

7.4 Máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování, pokud máte máte neúplné osobní údaje o vás vyplněné.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro které byly shromážděny ne

bo jinak zpracovány; odebíráte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky proti zpracování podle určitých pravidel platného zákona o ochraně údajů; zpracování je určeno na účely přímého marketingu; a osobní údaje byly neoprávněně zpracovány. Existují však výjimky práva na vymazání. Obecné výjimky platí tam, kde je potřebné zpracování: na uplatňování práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti; nebo na vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

7.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale požadujete osobní údaje na zřízení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků; a vy jste namítali proti zpracování, až do ověření této námietky. Pokud je zpracování na tomto základě omezené, můžeme nadále uchovávat vaše osobní údaje. Budeme je však zpracovávat jinak: s vaším souhlasem; na vznik, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo vznést námietky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu vaší konkrétní situace, ale jen v rozsahu, v jakém to právní základ povoluje. Zpracování je nezbytné pro: plnění úlohy vykonávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakékoli úředního úřadu, který nám byl svěřen; nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme na základě nás nebo třetí strany. Pokud takovou námietku uděláte a nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je na vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků, přestaneme zpracovávat osobní informace.

7.8 Máte právo namietať proti zpracování vašich osobních údajů na účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud takovou námietku uděláte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje na tento účel.

7.9 Máte právo vznést námietky proti zpracování vašich osobních údajů na vědecké nebo historické výzkumné účely nebo na statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud takové zpracování není nezbytné na úlohy vykonané z důvodu veřej

ného zájmu.

7.10 Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:
(a) souhlas; nebo
(b) pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, na které jste smluvní stranou, nebo na vykonání kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy,
(c) a takovéto zpracování se uskutečňuje automatizovanými prostředky, máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formátu. Toto právo se však neuplatňuje, pokud by nepříznivě ovlivnilo práva a svobody ostatních.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost orgánu dohledu zodpovednému za ochranu údajů. Můžete tak učinit ve členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

7.12 V rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů odsouhlasený, máte právo kdykoliv odvolat tento souhlas.

7.13 Můžete uplatnit jakákoli vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům prostřednictvím písemného oznámení.

8. O cookies

8.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který pošle webový server do webového prohlížeče a je uložený prohlížečem. Identifikátor se poté odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje od servera stránku.

8.2 Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ soubory cookies, nebo soubory „relace“: trvalý soubor cookie bude uložený ve webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti vymazán uživatelem; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřený.

8.3 Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, které používáme

9.1 Cookies používáme pro následující účely:
(a) ověřování – soubory cookies používáme pro vaši identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách;
(b) analýza – používáme soubory cookies, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb; a
(c) souhlas cookies – soubory cookies používáme pro ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohlížení webové stránky

10. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

10.2 Pro analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají pro vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na této stránce.

10.3 Používáme Facebook Pixel pro analýzu použití našich webových stránek. Tato služba používá soubory cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Můžete si prohlédnout pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na této adrese.

11. Správa souborů cookies

11.1 Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout přijetí souborů cookies a odstranit soubory cookies. Metody pro jejich správu se liší v závislosti na prohlížeči a verzi prohlížeče. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies prostřednictvím těchto odkazů:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Blokování všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud zablokujete cookies, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost ADATE, s.r.o.
12.2 Jsme registrovaní v Českej republike pod registračním číslem IČ: 28278577, DIČ DPH: CZ699004596, sídlíme na adrese Midlochova 10, 644 00 Brno.
12.3 Naším místem podnikání je Slaměníkova 23b, 614 00 Brno
12.4 Můžete nás kontaktovat:

(a) poštou na uvedenou poštovní adresu;
(b) vyplněním kontaktního formuláře na naší webové stránce;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu uveřejněné na naší webové stránce; nebo
(d) e-mailem, použitím e-mailové adresy uveřejněné na naší webové stránce.

Přejít nahoru

Technická specifikace

Ochrana osobných údajov

ADATE, s.r.o., Slaměníkova 23b, 614 00, Brno, Česká republika

Vyplňte níže uvedený formulář a stáhněte si technickou specifikaci.

Vaše lokalita